1. oktober 2013 trådte overgrebspakken i kraft. Denne har medført en skærpelse af indsatsen overfor børn og unge, som mistænkes for at være udsat for vold- eller seksuelle overgreb.

Formålet med overgrebspakken er at beskytte børn mod overgreb i et større omfang end hidtil har været muligt. Den tager sit afsæt i de sager, som har haft mediernes bevågenhed som eksempelvis Tøndersagen og Bønderslevsagen.

Alle dagtilbud skal underrette kommunen, hvis de får mistanke om, at børn bliver udsat for overgreb, herunder af voldelig eller seksuel karakter.

Det betyder, hvis jeres børn fortæller, at de bliver slået, eller hvis vi på anden måde har en mistanke, skal vi underrette kommunen om mistanken.

I disse sager må vi ikke informere jer forældre om underretningen, inden vi sender den. Dette med henblik på at sikre barnet og de informationer barnet skal give.

Socialerådgiveren skal vurdere underretningen indenfor 24 timer og straks herefter afholde en børnesamtale med det pågældende barn. Denne børnesamtale vil oftest afholdes i det enkelte dagtilbud. Derefter kontakter socialrådgiveren jer som forældre.

Samarbejdet på alle andre områder fortsætter som hidtil, med inddragelse, information og gensidigt samarbejde.